G1 کاتالوگ تلفن کننده سیم کارتی کلاسیک

Trg تحریک ها

تحریک منفی می باشند. Trg 4 و Trg 3 تحریک مثبت بوده و Trg 2 و Trg 1 دستگاه دارای ۴ تحریک است.

:به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود دستگاه تحریک شده Trg 1 هرگاه: Trg1 عملکرد

.میکند SMS را Alarm on TRIG 1،به شماره های موجود در حافظه ۱ تا ۱۰

با شماره های موجود در حافظه ۱۱ تا ۲۰ از طریق سیم کارت تماس گرفته و پیام پخش می کند.

در این مرحله دستگاه با شماره هایی که در مرحله قبل موفق به تماس با آنها نشده از طریق خط ثابت تماس می گیرد.

.زیر به دستگاه ادامه شماره گیری را متوقف کنند SMSتوجه:تلفن های موجود در حافظه ۱ تا ۴ می توانند با ارسال

*۱۲۳۴*۰۰

.خواهد بود Trg 1 به مدت ۱ ثانیه به منفی تغذیه وصل شود دستگاه تحریک شده و عملکرد آن عینا مانند:Trg 3 عملکرد

:هرگاه این ورودی به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود دستگاه تحریک شده:Trg 2 عملکرد

.میکند SMS را Alarm on TRIG 3، به شماره های موجود در حافظه ۱ تا ۱۰

با شماره های موجود در حافظه ۱۱ تا ۲۰ از طریق خط ثابت تماس گرفته و پیام پخش می کند.

.این ورودی برای ارسال یک وضعیت به شماره های موجود در حافظه ۱ و ۲ (مدیران سیستم) در نظر گرفته شده است:Trg 4 عملکرد

.می شود SMS به حافظه ۱ و ۲ TRIG 4:Yes به منفی Trg 4 با وصل شدن

.میشود SMS به حافظه ۱ و ۲ TRIG 4:NO از منفی Trg 4 با قطع شدن

توجه:این ورودی برای گزارش دادن وضعیت یک ورودی مانند و وصل شدن برق شهر یا خط تلفن یا باز شدن درب مناسب است.

.ممکن است نیاز به مدار واسطه باشد Trg 4 برای ارتباط ورودی ها به

OUT-:خروجی ها

.می توان این خروجی ها را فعال و غیر فعال نمود و از این طریق وسایل را روشن و خاموش کرد SMS دارای ۳ خروجی منفی است این خروجی ها در هنگام فعال بودن منفی  خواهد بود. با ارسال Classic G1

*۱۲۳۴*۱۱ .زیر به دستگاه برای ۲ ثانیه فعال می شود SMS این یک خروجی لحظه ای است که با ارسال:OUT

:این خروجی ها دارای ۲ حالت مختلف هستند:OUT2،OUT3

MEM=>#=>#=>#=>7  .وارد کنید CLASSIC G1 لحظه ای بوده و مانند خروجی ۱ عمل خواهد کرد. برای انتخاب این حالت روی OUT3،OUT2:Mode 1

*۱۲۳۴*۲۱  برای فعال کردن خروجی ۲ (لحظه ای) SMS متن

*۱۲۳۴*۳۱ برای فعال کردن خروجی ۳ (لحظه ای) SMS متن

*۱۲۳۴*۲۲ برای فعال کردن همزمان خروجی ۲،۳ (لحظه ای) SMS متن

به صورت روشن ،خاموش عمل خواهند کرد OUT3 و OUT 2 در این حالت:Mode 2

.وارد کنید CLASSIC G1 روی Mode 2 برای انتخاب

MEM=>#=>#=>#=>8

*۱۲۳۴*۲۱         برای فعال کردن خروجی ۲ SMS متن

*۱۲۳۴*۲۰    برای غیر فعال کردن خروجی ۲ SMS متن

*۱۲۳۴*۳۱         برای فعال کردن خروجی ۳ SMS متن

*۱۲۳۴*۳۰    برای غیر فعال کردن خروجی ۳ SMS متن

کنترل شارژ سیم کارت

دستگاه به طور دوره ای شارژ سیم کارت را کنترل کرده و مقدار آنرا برای حافظه ۱ و ۲ ارسال می کند.

(برای این کار حتما باید فرمول کنترل شارژ ذخیره شده باشد.)

شارژ سیم کارت از راه دور

.با متن زیر به دستگاه ارسال کنید SMS برای شارژ سیم کارت از راه دور یک

*۱۲۳۴*۹۹*۱۴۰*ایرانسل                        # رمز شارژ

*۱۲۳۴*۹۹*۱۴۰*#همراه اول                   # رمز شارژ

برای این کار می بایست ابتدا کارت شارژ خریداری کنید.

فقط مدیران سیستم مجاز به این کار هستند.

تقویت سیگنال شبکه

اگر در محل نصب دستگاه سیگنال شبکه ضعیف است یا وجود ندارد می توانید از آنتن هایی که خارج از دستگاه نصب می شود استفاده کنید.این آنتن ها در دو مدل پایه دار و پشت شیشه ای به صورت جداگانه قابل خرید هستند.

ها SMS تغییر متن

.میکند SMS دستگاه برای هریک از تحریک ها

.را ارسال می کند Alarm on Trig1 عبارت Trig1 به عنوان مثال برای

 .تغییر دهد SMS ها را با ارسال یک SMS کاربر می تواند متن این

.تغییر دهیم TAVAJOH KHATAR را به Trig 2 مثال:میخواهیم متن

.میکنیم SMS *1234*92*TAVAJOH KHATAR عبارت

فقط تلفن های حافظه ۱ تا ۴ (مدیران سیستم) مجاز به این کار هستند.

متن جدید باید کمتر از ۴۰ حرف باشد.

.متن حروف انگلیسی قابل قبول است

*۱۲۳۴*۹۱*متن جدید                 Trig 1 تغییر متن

*۱۲۳۴*۹۲*متن جدید                Trig 2  تغییر متن

*۱۲۳۴*۹۳*متن جدید                Trig 3  تغییر متن

*۱۲۳۴*۹۴*فعال         متن جدید Trig 4  تغییر متن

*۱۲۳۴*۹۵*غیر فعال    متن جدید Trig 4  تغییر متن

راه اندازی مجدد

در موارد بسیار نادر در صورت بروز اشکال در عملکرد دستگاه دکمه * را برای ۵ ثانیه نگه دارید،دستگاه روشن و خاموش میشود.

در این حالت کلیه اطلاعات دستگاه حفظ می شود و خروجی های فعال،غیرفعال می شوند.

فراموش کردن رمز کاربر

برق دستگاه را قظع کنید.چند لحظه صبر کنید.

دکمه ۰ را نگه داشته و برق را وصل کنید.

.دکمه ۰ را رها کنید LCD روی RESET USER CODE پس از مشاهده

رمز کاربر به مقدار اولیه ۱۲۳۴ بر میگردد ولی کلیه تنظیمات و شماره تلفن ها حفظ می شود.

ها SMS پاک کردن همه ی حافظه ها،پیام و حافظه

۱-برق دستگاه را قطع کنید.

۲-را فشار داده و نگه دارید. ENTER دکمه

۳-برق دستگاه را وصل کنید

۴- .را رها کنید ENTER دکمه ی ،LCD روی RESET  بعد از مشاهده

.ها پاک می شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد SMS با این عمل کلیه شماره تلفن ها،پیام و

LCD خاموش شدن

دستگاه ۲ دقیقه پس از هر فعالیت صفحه نمایش را خاموش کرده،صفحه کلید را قفل می کند. برای روشن شدن صفحه نمایش کافیست یکی از دکمه ها را فشار دهید.

رافشار داده سپس رمز کاربر را وارد کنید.(مثال:۱۲۳۴) MEM برای باز کردن قفل صفحه کلید،دکمه

.را فشار دهید ENTER سپس MEM برای قفل کردن صفحه کلید کافیست،دکمه

SMS وارد کردن شماره تلفن برای ارسال

MEM=>شماره حافظه ۱ تا ۱۰=>ENTER=>شماره تلفن=>ENTER

حافظه ۱ تا ۴ مربوط به مدیران سیستم است. تفاوت مدیران سیستم با سایرین در قسمت های مربوطه شرح داده شده است.

وارد کردن شماره تلفن برای تماس

MEM=>شماره حافظه ۱۱ تا ۲۰ =>ENTER=>شماره تلفن=>ENTER

کلیه شماره تلفن ها به صورت کامل با پیش شماره وارد شود.

مثال:۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰ و ۰۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰

وارد کردن هر # در بین شماره هاباعث ۲ ثانیه مکث می شود.(فقط  تلفن ثابت)

مشاهده ی شماره تلفن ها

MEM=>شماره حافظه ۱ تا ۲۰=>CHECK

میتوانید حافظه ی بعدی را مشاهده کنید CHECK با فشار مجدد دکمه

بعد از نمایش حافظه ۲۰، تنظیمات دستگاه شامل نوع سیستم شماره گیری،نوع تحریک و سایر تنظیمات،نمایش داده می شود.

SMS آزمایش ارسال

MEM=>شماره حافظه ۱ تا ۱۰=> MESSAGE

.می کند SMS را به شماره مورد نظر IT IS A TEST FROM CLASSIC G1 دستگاه عبارت

آزمایش تماس از طریق سیم کارت

MEM=>شماره حافظه ۱۱ تا ۲۰ =>MESSAGE=>1

آزمایش  تماس از طریق خط ثابت

MEM=>شماره حافظه ۱۱ تا ۲۰ =>MESSAGE=>2

سیستم شماره گیری

دستگاه اماکن شماره گیری تن و پالس را داراست.

:TONE DIALING شماره گیری تن

برای فعال کردن سیستم شماره گیری تن کافیست:

MEM=>#=>#=>#=>1

:PULSE DIALING شماره گیری پالس

برای فعال کردن سیستم شماره گیری پالس کافیست:

MEM=>#=>#=>#=>2

سازنده دستگاه را در حالت تن قرار داده است،بنابراین برای استفاده از شماره گیری تن،نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

حافظه ی آلارم

استفاده کننده را از تحریک شدن دستگاه در غیاب وی مطلع می کند.این علامت با فشار هریک از دکمه های دستگاه پاک می شود. LCD روی ALARM پس از پایان شماره گیری، دستگاه با نمایش

حالت تحریک

:دستگاه دارای ۲ حالت تحریک می باشد

:LEVEL TRIGGER حالت ۱ تحریک سطحی

در این حالت هرگاه تحریک قطع شود(زمان آژیر تمام شود)دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی کند.برای فعال کردن این حالت کافیست:

MEM=>#=>#=>#=>3

:EDGE TRIGGER حالت ۲ تحریک لبه

در این حالت حتی اگر تحریک قطع شود (زمان آژیر تمام شود) دستگاه تمام شماره های موجود در حافظه را شماره گیری می کند.برای فعال کردن این حالت کافیست:

MEM=>#=>#=>#=>4

سازنده دستگاه را در حالت ۱ قرار داده است،بنابراین برای استفاده از تحریک سطحی ،نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

.در هر دو صورت تحریک باید حداقل ۳ ثانیه باشد

.در هر صورت شماره ی گرفته شده نیمه کاره رها نمی شود

غیرفعال کردن تلفن ثابت

در صورتیکه از خط ثابت استفاده نمی کنید برای تسریع عملکرد دستگاه آنرا غیرفعال کنید.

MEM=>#=>#=>#=>6

در این حالت شماره گیری فقط از طریق سیم کارت انجام خواهد شد.

:برای فعال کردن مجدد خط ثابت

MEM=>#=>#=>#=>5

اعلام وضعیت آژیر

.دستگاه در هنگام شماره گیری ،پس ازهر بار پخش پیام اگر آژیر ادامه داشته باشد ۳ بیپ و در صورت قطع آژیر یک بیپ پخش  میکند تا شنونده از وضعیت آژیر مطلع شود

۰ Comments

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© [در حال حاضر سال] IMENDID .com

Log in with your credentials

Forgot your details?