نصب آیینه پرشیا جدید

:نصب آیینه پرشیا جدید

سه عدد رله پنج پایه

:رله اول

۸۵ رو به مثبت سیم باز رله قفل مرکزی

۳۰ به منفی دایم

۸۶ به منفی دایم

۸۷ به باز آیینه

:رله دوم

۳۰ به منفی دایم

۸۶ به متفی دایم

۸۷ به قفل ایینه

رله سوم یکی شود a87 کد ۸۵ با

:رله سوم

۸۵ منفی دایم

۳۰ به مثبت سیم قفل رله قفل مرکزی

۸۶ به پله اول سوییچ

هم با ۸۵ رله دوم یکی شود a87 پایه

۰ Comments

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© [در حال حاضر سال] IMENDID .com

Log in with your credentials

Forgot your details?